Pracownicy JSW wybiorą swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej JSW S.A.

15 marca pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowe wybiorą swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej JSW S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy między innymi powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki, opiniowanie rocznych planów Spółki, opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej  i szereg innych. Rada ma zatem kontrolować zarząd.

Rada Nadzorcza JSW S.A. na dzień dzisiejszy składa się z dziesięciu członków, w tym czterech pochodzących z wyboru załogi.  Prosta arytmetyka pokazuje, że największy wpływ na Radę ma największy akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. Zgodnie z statutem JSW S.A. przy opcji utrzymaniu dotychczasowej dziesięcioosobowej Rady Nadzorczej pracownicy mają prawo do wyboru trzech członków.

Kadencja Rady trwa trzy lata. W skład obecnej Rady z wyboru załogi weszli – Eugeniusz Baron, Robert Kudelski, Andrzej Palarczyk, Arkadiusz Wypych.