Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Zrealizowane projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Związek Zawodowy Górników w Polsce zrealizowali osiem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


„Dialog dwustronny jako metoda zarządzania zmianą gospodarczą w branży górniczej”Celem tego projektu było podniesienie dialogu dwustronnego poprzez poprawę efektywności pracy działaczy związkowych. W szkoleniach mogli brać udział członkowie i członkinie ZZG w Polsce, ZPGWK jak i Rady OPZZ. Rezultatem było przeszkolenie 383 osób, w tym trenerów i trenerki, liderów i liderki oraz członków grupy docelowej.


„Dialog dwustronny jako metoda wzmocnienia potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw   w   branży   górniczej”Projekt ten był kierowany do członków i członkiń ZZG w Polsce i ZPGWK zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa śląskiego. Celem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników branży górniczej na temat dialogu dwustronnego. W projekcie tym przeszkolono drugą grupę trenerów i trenerek oraz liderów i liderek. Ogólnie przeszkolonych zostało 384 członków i członkiń  ZZG w Polsce oraz 12 przedstawicieli ZPGWK.


„Profesjonalny związkowiec – kompleksowy program rozwoju kompetencji niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego”. Kolejny projekt  zrealizowany przez ZZG w Polsce i ZPGWK. Szkolenia i seminaria kierowane były do członków oraz członkiń ZZG w Polsce, Rady OPZZ Województwa Śląskiego  i z PGWK. Celem projektu było wzmocnienie partnerstwa pracodawców i pracowników poprzez podniesienie wiedzy o dialogu społecznym. Przeszkolonych uczestników było 391, w tym: 291 – ZZG w Polsce, 72 – Rada OPZZ WŚ, 28 – ZPGWK.


Dialog społeczny w kobiecym stylu” Związek Zawodowy Górników w Polsce również w latach 2011 i 2012 zrealizował kolejne 2 projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego -„Dialog społeczny w kobiecym stylu” i „Kobieta – Liderka – Działaczka Związkowa”).Pierwszy („Dialog społeczny w kobiecym stylu”) był skierowany tylko i wyłącznie dla kobiet – członkiń Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.   Projekt rozpoczął  się:  3 stycznia   2011  i trwał  do 31  października 2011 na terenie 8 województw.   Przez dziesięć miesięcy   zorganizowano   32    szkolenia    oraz     3   seminaria.   Przeszkolono   362 kobiety.


Również drugi zrealizowany projekt: „Kobieta  Liderka Działaczka związkowa –wzmocnienie adaptacyjności kobiet w środowisku zdominowanym przez mężczyzn”(od 01.08.2011 do 31.05.2012) skierowany  był do kobiet zatrudnionych w branży górniczej, hutniczej i przemyśle ciężkim.  W projekcie brały udział również członkinie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz przedstawiciele pracodawców. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności przywódczych kobiet, podniesienie kwalifikacji, kompetencji menadżerskich, wzrost samooceny i motywacji.  W   związku  z  tym odbyły się 32 szkolenia,  3 seminaria gdzie łącznie zostało przeszkolonych około 476 uczestniczek projektu.


W 18 miesięcznym projekcie (01.06.2011 r. -31.12.2012 r.) „SZTUKA DIALOGU” program rozwoju dialogu społecznego  w branży górniczej”- wzięło  udział  aż 497 osób. Związkowcy mieli do dyspozycji ciekawe szkolenia podnoszące ich umiejętności niezbędne w codziennej pracy związkowej. Przeszkolono 740 uczestników/ uczestniczek, którzy/które otrzymało zaświadczenie  ukończenia  szkolenia/konwersatorium.  Podczas trwania projektu zostało wydanych - 18 broszur  informacyjno - promocyjnych oraz 3 raporty ewaluacyjne.


„PEGAZ – porozumienie energetyczno - górnicze atutem związków" był realizowany wspólnie ze Zrzeszeniem Związków Zawodowych Energetyków i kierowany głównie do jego członków. Rolą partnera: ZZG w Polsce - była organizacja szkoleń.  Projekt trwał od 1 czerwca 2013 r do 31 maja 2015 r. Jego głównym celem było budowanie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego ZZZE i ZZG w Polsce poprzez przygotowanie i wdrażanie  Strategii Rozwoju oraz wzrost kompetencji. Łącznie obejmował 264 osoby - członków zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych, w tym: 176 z ZZZE i 88 z ZZG w Polsce.


„ZMIANA-ROZWÓJ-NOWOCZESNOŚĆ–budowanie potencjału związków zawodowych”.   Liderem projektu było ZZG  w  Polsce. Projekt finansowany był  przez  UE trwał do 30 czerwca 2015 r. Jego głównym celem jest rozwój członków związku i stworzenie strategii dla naszej organizacji, która uaktywniłaby koleżanki i kolegów na szczeblu zakładu pracy. Projekt adresowany był do 276 osób. Składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie zewnętrzna specjalistyczna firma przeprowadziła rozeznanie stanu rozwoju i aktywności związkowej zakładowych organizacji. Była stworzona specjalna strategia rozwoju dla związku ze wskazaniem nowych pól do poprawy i zagospodarowania. W kolejnym etapie zostały przeprowadzone szkolenia poświęcone wdrażaniu nowych procedur usprawniających w jednolity system działalność związku. Dotyczyły one informacji w związku i komunikacji. Trzeci etap unijnego projektu dotyczył przygotowania i testowania gier szkoleniowych


Świat się zmienia. Zmieniają się potrzeby naszych  członków. Na  początku tworzyliśmy bazę liderów i trenerów. Teraz jesteśmy na etapie wdrażania w nowatorski sposób pomysłów na usprawnienie działania całego systemu naszego związku. Stąd i nowe metody i innowacyjne rozwiązania.