OBRADOWAŁA ZAKŁADOWA ORGANIZACJA KOORDYNACYJNA PGG

5 października 2021r. obradowali przewodniczący organizacji kopalnianych zrzeszonych w ZOK Polskiej Grupy Górniczej.

Podczas spotkania poruszono kwestie:

1. Przewodniczący S. Czogała omówił przebieg spotkania z ministrami Soboniem i Dziadzio - podczas, którego omawiano rozpoczęty proces prenotyfikacji umowy społecznej,

2. Na wniosek PGG ROW omówiono  potrzebę wzrostu wynagrodzeń w PGG, w kontekście zapisów umowy społecznej i postanowiono zaprosić na pilne spotkanie ZOK przedstawicieli Zarządu Spółki. Podkreślono znaczący wzrost kosztów utrzymania rodzin związany z nienotowaną od lat inflacją oraz rekordowy poziom cen węgla na rynkach światowych,

3. Omówiono wzrost wartości  posiłków profilaktycznych oraz pisma pracowników obecnie ich nie otrzymujących, stwierdzając konieczność podjęcia działań w ich imieniu,

4. Przedstawiono problem braków zatrudnieniowych oraz sytuację związaną z wykorzystaniem funduszu wynagrodzeń w poszczególnych kopalniach,

5. Omówiono proces nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu Górnictwa, uchwalenie ostawy o PKZP, projekt rozporządzenia w sprawie jakości paliw, oraz zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS - które zlikwidowały zapisy art 110 i 110A mimo negatywnych opinii jakie ZZG  w Polsce składał w procesie legislacyjnym,

6. Poruszono szereg kwestii wewnątrzzwiązkowych.

/zdjęcia i tekst: siekaniec/