Prezydium OPZZ

11 kwietnia w Warszawie obradowało Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Na wstępie przewodniczący Jan Guz przekazał informację o działaniach kierownictwa OPZZ i Biura OPZZ od ostatniego posiedzenia Prezydium - 29 lutego br.  


Następnie Prezydium wysłuchało wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Pawła Chorążego na temat roli partnerów społecznych i Rady Dialogu Społecznego w monitorowaniu postępów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Członkowie Prezydium zgłaszali szereg zastrzeżeń do przepływu informacji, mówili także o niewystarczającym wykorzystaniu forum Rady Dialogu Społecznego w tym zakresie.

Pan Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów omówił nowe zasady wyboru przedstawicieli pracowników do organów statutowych spółek kapitałowych w świetle ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Minister stwierdził, że intencją nowej ustawy było uporządkowanie doboru kandydatów do rad nadzorczych także pod kontem kwalifikacji formalnych (np. wymóg wyższego wykształcenia). Twórcy ustawy kierowali się troską o kondycję i rozwój spółek skarbu państwa, które m.in. mają dostarczać środki na realizację polityki społecznej rządu. Stąd konieczność doboru do rad nadzorczych odpowiednio przygotowanych i wykształconych osób. W dyskusji głos zabrali m.in.: Dariusz Potyrała (ZZ Górników w Polsce) i Leszek Miętek (Konfederacja Kolejowych ZZ). Obaj zwrócili uwagę na szczególną rolę przedstawicieli załóg w radach nadzorczych, którzy skończyli stosowne kursy i zdali egzaminy. Podnoszenie wymogów formalnych oznacza, że wielu z nich będzie musiało odejść razem ze swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym,  znajomością przedsiębiorstwa i załogi. Dariusz Potyrała zwrócił ponadto uwagę na to, że w jego przedsiębiorstwie (nowo powołana Polska Grupa Górnicza) praktycznie nie ma możliwości delegowania przedstawiciela pracowników do rady nadzorczej. Do wypowiedzi ministra Małeckiego odniósł się także Norbert Kusiak – dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. Stwierdził, że ustawy regulujące zasady zarządzania mieniem państwowym ograniczyły nabyte w procesie prywatyzacji prawo pracowników do współdecydowania o sposobie zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Ustawy te budzą zastrzeżenia OPZZ, zwłaszcza w zakresie poszanowania prawa pracowników do wyboru swoich przedstawicieli do organów statutowych spółek kapitałowych. Wprowadzenie nowych wymogów dla kandydatów pracowników na członków rad nadzorczych i zarządów spółek np. w zakresie wykształcenia i postępowania kwalifikacyjnego, stanowi nieuzasadnione ograniczenie ustawowego prawa do dokonania swobodnego wyboru przez pracowników. Jest ponadto sprzeczne z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje rozwój akcjonariatu pracowniczego oraz zwiększanie zakresu partycypacji pracowniczej. Tak poważna zmiana zasad funkcjonowania nadzoru właścicielskiego wpłynie negatywnie także na jakość zarządzania mieniem państwowym oraz wartość majątku narodowego w dłuższym okresie. Minister Małecki podziękował za te opinie i zapewnił, że będą analizowane na forum rządu.

Następnie Jan Guz zreferował działania kierownictwa OPZZ w związku z wykonywaniem praw z udziałów w spółce Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówił aktualny stan przygotowań do manifestacji pierwszomajowej w Warszawie i przedstawił wyniki prac zespołu ds. aktywizacji i usprawnienia ogniw związkowych oraz prowadzonych konsultacji nad propozycjami zespołu. Wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska zaproponowała tekst Apelu z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który został przyjęty przez Prezydium. Pan Mateusz Piotrowski, przedstawiciel Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej zaprezentował  projekt systemowego nauczania o rynku pracy i związkach zawodowych na wyższych uczelniach w Polsce.

Prezydium przyjęło ponadto następujące uchwały:

- w sprawie powołania Macieja Łapskiego na przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ;

- w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku;

- w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Cieplnej w Ostrołęce.

Prezydium upoważniło Przewodniczącego OPZZ do podpisania w imieniu OPZZ Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego.

BP OPZZ