Aktualna oferta

Rada Powiatowa OPZZ w Katowicach zorganizowała w dniach 17 – 19 maja 2016 r. dwa szkolenia dla członków władz zakładowych organizacji związkowych. Dwudniowe szkolenie „ABC Związkowca” adresowane było przede wszystkim do członków zarządów związków. Szkolenie to poprowadzili Krzysztof Krausa i Arkadiusz Siekaniec

Jednodniowe szkolenie „Rola i zadania Komisji Rewizyjnej”, które poprowadzili Bernadetta Rother i Jerzy Hubka adresowane było oprócz członków Komisji Rewizyjnej również do skarbników i przewodniczących organizacji zakładowych.

Oba szkolenia zostały zorganizowane całkowicie bezkosztowo. Było to możliwe dzięki pozytywnemu odzewowi trenerów Biura Szkoleń Rady Krajowej ZZG w Polsce, którzy podjęli się przygotowania i przeprowadzenia szkolenia całkowicie non-profit.

Ich pozytywna odpowiedź na prośbę przewodniczącego Rady Powiatowej OPZZ w Katowicach pozwoliła przeszkolić dwie grupy związkowców (w obu szkoleniach wzięło udział 22 osoby) wywodzących się z ośmiu organizacji zakładowych. Wśród uczestników znaleźli się członkowie zarządu i komisji rewizyjnej organizacji, która powstała w tym roku oraz nowo wybrany przewodniczący innej organizacji, który funkcję objął w styczniu br.

Jak zwykle podczas szkoleń prowadzonych przez trenerów Rady Krajowej ZZG w Polsce, podczas szkolenia panowała świetna atmosfera pomagająca wymianie doświadczeń oraz wysoki poziom merytoryczny.

Galeria

 

 

 

Szanowni Państwo,

chcę zaprezentować Państwu ofertę BIURA SZKOLENIOWEGO Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. BIURO SZKOLENIOWE tworzą związkowi trenerzy praktycy z długoletnimi doświadczeniami szkoleniowymi. Oferta zawiera opis podstawowych tematów szkoleń, co do miejsca i formy szkolenia, nasi trenerzy są bardzo elastyczni. W przypadku zainteresowania się przez Państwo szkoleniem przygotujemy szkolenie spełniające Państwa oczekiwania. Wprawdzie preferujemy, aby grupy uczestników szkolenia nie były większe niż 18 osób, ale jak wspomniałem wcześniej jesteśmy elastyczni. W przypadku pytań służę informacjami;
tel. 698 643 053     mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Kraus   


Zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkolenie skierowane jest do osób aktywnych, które mają aspiracje kierowania grupą, czy zespołem, które lubią nowe wyzwania. Omówione zostaną style zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem lidera, liderki w procesie decyzyjnym. Przedstawione będą style kierowania, sposoby kierowania zespołem, oraz pojęcie dojrzałości grupy. Uczestnicy/uczestniczki zostaną wprowadzeni w tematykę komunikacji i jej różnych aspektów, a także zrozumienia asertywności. Przedstawiona zostanie hierarchia potrzeb ludzkich, oraz motywacja i jej wpływ na wyniki pracy.


Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, dla których zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną stanowić będą ważny czynnik wzmacniający pozycję zawodową i osobistą. Omówione zostaną modele i rodzaje komunikacji. Przedstawione zostaną zasady skutecznej komunikacji. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę komunikacji interpersonalnej poprzez doskonalenie kontaktu i słuchania. Zdiagnozujemy bariery i błędy skutecznej komunikacji.


Komunikacja i współpraca w zespole w procesie zmian

Szkolenie zaplanowano jako warsztat z ćwiczeniami i grą symulacyjną na bazie studium przypadku obejmującą zagadnienia związane ze skutecznym wprowadzaniu zmian w działalności związków zawodowych. Szczególny nacisk położono na kwestie współpracy w zespole i komunikacji wewnątrz zespołu jako warunków niezbędnych do skutecznego wprowadzania zmiany. Podczas szkolenia zostaną zanalizowane najczęściej popełniane błędy w procesie komunikacji grupowej oraz współpracy zespołowej.

 


Zarządzanie zmianą w zakładowych organizacjach związkowych

Zakres obejmuje następujące zagadnienia:

 • czynniki determinujące konieczność zmian w organizacjach związkowych,
 • przyczyny oporu wobec zmian,
 • uczestnicy zmiany,
 • obszary zmiany,
 • proces zarządzania zmianą,
 • warunki skuteczności zarządzania zmianą.

Zarządzanie konfliktem

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia dotyczące charakteru konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, a w szczególności:

 • metod postępowania w przypadku konfliktów na płaszczyźnie pracownik – pracodawca,
 • zarządzania konfliktem na płaszczyźnie pracodawca - związki zawodowe,
 • mediacji prowadzonej w ramach dialogu społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • poznanie metod postępowania w przypadku występowania konfliktów,
 • trening w zakresie postępowania na sali sądowej w przypadku konfliktu pracownik – pracodawca,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe oraz zasad prowadzenia dialogu społecznego.

Negocjacje i mediacje

Szkolenie zaplanowano jako warsztat obejmujący tematykę mediacji, negocjacji wraz z zarysem technik negocjacyjnych oraz czynników mających istotny wpływ na proces animowania rozmów grupowych.


Spory zbiorowe w praktyce

Szkolenie prowadzą trenerzy, którzy są mediatorami z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają aktualne TEKSTY JEDNOLITE LUB UJEDNOLICONE aktów prawnych dotyczących tematu szkolenia. W ostatnim czasie zakres szklenia został poszerzony o mało znaną formę rozwiązywania problemów społecznych na drodze tzw. „misji dobrej woli”. Szkolenie obejmuje ponadto aspekty związane z mediacją jako metodą rozwiązywania konfliktów niebędących sporami zbiorowymi. Dzięki uczestniczeniu w szkoleniu uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności stosowania ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz ugruntują wiedzę z tematyki:

 • zakresu przedmiotowego i podmiotowego sporów zbiorowych,
 • etapów rozwiązywania sporów,
 • odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

Promocja zakładowych organizacji zawodowych

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z promocją związku zawodowego i naborem członków, obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z komunikacją wewnątrz organizacji. W programie znalazły się również zagadnienia służące poprawie jakości pracy związkowej.


Prawne aspekty funkcjonowania partnerów społecznych

Zapoznanie uczestników i uczestniczek z prawnymi aspektami funkcjonowania partnerów społecznych na gruncie znowelizowanych przepisów prawa.


BHP, a związki zawodowe

Szkolenie jest skierowane do członkiń i członków związków zawodowych oddziałowych, zakładowych społecznych inspektorów pracy, jak również do kandydatów ubiegających się do pełnienia zarówno funkcji Oddziałowego, jak i Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z najważniejszymi aktami prawnymi i zależnościami między nimi: ustawa o związkach zawodowych, ustawa o społecznej inspekcji pracy oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawienie podstaw funkcjonowania społecznej inspekcji pracy, wybory organów SIP, obowiązki i uprawnienia SIP, księga zaleceń i uwag, komisje BHP. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów w pracy SIP.


Kompendium wiedzy związkowej

Szkolenie skierowane jest do wszystkich członkiń i członków związków zawodowych chcących zrozumieć na czym polega skuteczna działalność związkowa i funkcjonowanie organizacji związkowej. Omówione zostaną akty prawne regulujące działalność związkową, przedstawiona zostanie struktura, oraz funkcjonowanie związku. Uczestnicy zapoznają się z metodami i technikami pracy związkowca.


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Spotykamy się nadal z pokutującą opinią, że jest to przysłowiowy „worek bez dna”. Zarówno w naszym środowisku pracy, jak i wśród naszych znajomych wielokrotnie dochodzi do sporów, bynajmniej nic niemających związku z meritum sprawy. Wielu z nas jest wręcz przekonanych, że wszyscy powinniśmy być w równym stopniu i równej mierze beneficjentami środku finansowych zgromadzonych na ZFŚS. Nic bardziej mylnego. Szkolenie to zostało przygotowane, po to by wyjaśnić zasady funkcjonowania ZFŚS, wynikające z niego korzyści, jak i mankamenty, z którymi możemy się spotkać. Przedstawienie najważniejszych aktów prawnych normujących działalność socjalną oraz pozostałych przepisów prawa związanych działalnością socjalną.


Szanse i zagrożenia nowoczesnych systemów wynagradzania

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności pracy z zakresu systemów wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy oraz porozumiewania się w sprawie przyrostu i zagrożeń obniżek płac. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom szkolenia brać czynny udział w projekcie tworzenia systemu wynagradzania na poziomie zakładowym i lokalnym oraz prowadzić właściwą politykę płacową i skuteczną strategię wynagrodzenia w swoich zakładach pracy.


Podstawy obsługi komputera

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą zdobyć podstawowe informacje i umiejętności pracy z zakresu obsługi komputera. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom szkolenia lepiej i efektywniej wykonywać pracę w biurach zakładowych organizacjach związkowych oraz stanowić będą ważny czynnik wzmacniający pozycję zawodową. Omówione i przećwiczone zostaną najpopularniejsze programy komputerowe (Word, Excel, Power Point). Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z rolą multimediów (głównie Internetu).


Podstawy tworzenia stron internetowych w języku HTML

Uczestnik w efekcie szkolenia opanuje tworzenie stron internetowych w języku „HTML” (Hyper Text Markup Language) przy użyciu prostych edytorów tekstowych typu „MS Notatnik”. Nabędzie również umiejętności „bez kosztowego” publikowania stworzonych stron w sieci Internet oraz opanuje podstawowe informacje pozwalające na administrowanie serwisem internetowym związku (aktualizację, dokonywanie zmian itp.)


Multimedia pomocne w pracy

Korzystanie w pracy z komputera to dziś norma, jednak nie wszyscy mają świadomość w jaki sposób można w bardzo prosty sposób, wykorzystując oprogramowanie w komputerze czy też sam Internet, w tej pracy sobie pomóc lub ją urozmaicić. Wykorzystując doświadczenie trenera uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli się z tymi sposobami zapoznać.


Działalność komisji rewizyjnej

Szkolenie skierowane jest dla członków komisji rewizyjnych, członków zarządu, oraz osób zainteresowanych działalnością komisji rewizyjnej. Wiedza zaprezentowana na szkoleniu pozwoli poznać i zrozumieć mechanizmy działalności komisji rewizyjnej. Omówione zostaną zasady przeprowadzenia kontroli, sporządzenia i przechowywania dokumentacji, oraz zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi działalność finansową.


Prawa kobiet

Szkolenie jest skierowane do członkiń związków zawodowych. Uczestniczki zostaną zapoznane z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi stricte płci pięknej. Ustawa Kodeks Pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych i zatrudniających natomiast szkolenie przybliży tematykę przestrzegania prawa pracy wobec kobiet, jako adresatek tematu szkolenia. Ponadto słuchaczki poznają narzędzia prawne jakimi mogą się posługiwać podczas swojej aktywności zawodowej wobec tych, którzy naruszają ich prawa oraz metody jakimi mogą zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji, nierównego traktowania, molestowania seksualnego i mobbingu.