Kopalnie bronią się przed luką pokoleniową

 

Węglowe spółki będą zatrudniać górniczych absolwentów szkół zawodowych. - To dobry znak – mówią związkowcy z ZZG w Polsce. Nie można kolejny raz doprowadzić do luki pokoleniowej w polskich kopalniach. A niestety w efekcie obecnej restrukturyzacji górnictwa, gdy z branży na urlopy górnicze i inne świadczenia odchodzą tysiące pracowników kopalń na horyzoncie jawi się brak rąk do pracy. Dodatkowo  poziom odejść pracowników na emerytury, struktura wiekowa i staż pracy pokazują, że niezbędny jest powrót do przyjmowania  systematycznie absolwentów.

Końcem roku szkolnego w maju o rozpoczęciu wspólnego długofalowego programu współpracy górnictwa ze szkołami zawodowymi postanowili przedstawiciele spółek węglowych (PGG,JSW, Tauron Wydobycie), którzy spotkali się w Katowicach w siedzibie PGG. Oceniono wówczas, że sytuacja w szkołach zawodowych i technikach górniczych  jest dramatyczna.  Po restrukturyzacji kilka tysięcy osób odeszło na urlopy górnicze. W kopalniach PGG od 60-70 proc. stanowią górnicy ze stażem 3 do 10 lat pracy, około 25 proc. ma staż ponad 20 lat, natomiast w grupie stażowej od 10 do 20 lat widać lukę pokoleniową. Dyrektorzy 14 współpracujących szkół zadeklarowali otwarcie klas o profilu górniczym, ale odzew jest nikły. Każdego roku jesienią szkoły otrzymają od PGG zapotrzebowanie i właśnie szacunki spółki odnośnie liczby odejść emerytalnych zdeterminują liczebność i rodzaje klas.

- Bez przyjmowania absolwentów klas górniczych do kopalń bardzo szybko dojdzie do ich likwidowania. Stąd tak ważne są gwarancje pracy po szkole. U nas w Zespole Szkół Zawodowych w Radlinie  na uwagę zasługuje dodatkowy kierunek: mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny górnicze, który objęty jest gwarancją pracy Polskiej Grupy Górniczej. Taka współpraca między szkołą a kopalnią daje przyszłość młodemu człowiekowi i wykwalifikowanych pracowników dla kopalni – mówi „Górnikowi” Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Marcel.

Również Zarząd JSW podjął decyzję o powrocie do zatrudniania absolwentów. Zgodnie z rejonizacją podpisano umowy ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach (kopalnie Knurów-Szczygłowice i Budryk), miastem Jastrzębie, a w trakcie zawierania jest umowa z gminą Pawłowice (kopalnia Pniówek).

- Gwarancje pracy dla absolwentów szkół w górniczym zawodzie to dobry pomysł. Będzie powoli zacierała się luka pokoleniowa. Nasza załoga w Knurowie jest bardzo odmłodzona. Na terenie Ruchu Knurów jest również dobrze wyposażona sztolnia  górnicza, gdzie adepci górnictwa mogą się w praktyce uczyć górniczego rzemiosła. Stworzono w niej doskonałe warunki, dzięki czemu w czasie praktyk młodzi ludzie mogą dobrze przygotować si e do pracy na dole – tłumaczy „Górnikowi” Ryszard Płaza - wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce i przewodniczący związku w knurowskiej kopalni .

Jeśli chodzi o Tauron Wydobycie to na terenie miast Jaworzno, Libiąż i Brzeszcze, gdzie działają kopalnie spółki, podpisane zostały umowy patronackie ze szkołami. Kształcą one w specjalnościach technik górnik, technik elektryk i technik mechanik, co do których Tauron ma pewność, że zostaną wykorzystane w kopalniach.

Jeszcze w Kompanii Węglowej, czyli poprzedniczce Polskiej Grupy Górniczej  współpraca ze szkołami  została nawiązana w 2004 roku, poprzez zawarcie porozumień z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin). Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 udzielono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

W roku 2015 w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa S.A. zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach objętych porozumieniami o współpracy, ale w dalszym ciągu czyniła starania by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego. I tak w roku 2015 przyjęto do pracy 151 absolwentów, zaś w latach 2016 – 2017 (do 30.04.2017 r.) zatrudniono 1305 absolwentów. Liczba uczniów, którym w latach poprzednich udzielono gwarancji zatrudnienia przedstawia się następująco: 841 uczniów powinno ukończyć naukę do czerwca 2017 roku, 369 uczniów powinno ukończyć naukę w roku 2018, 219 uczniów powinno ukończyć naukę w czerwcu 2017 roku – są to uczniowie szkół, z którymi współpracę nawiązał Katowicki Holding Węglowy S.A.

Aktualnie PGG, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej S.A. wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych współpracuje z 14 organami prowadzącymi takie szkoły.

Podobne porozumienia i gwarancje dotyczące praktyk zawodowych i staży absolwenckich w dalszej kolejności zatrudniania – w miarę posiadanych możliwości, spółki węglowe czynią wobec uczelni kształcących w kierunkach górniczych, np. z Politechniką Śląską czy Akademią Górniczo-Hutniczą. Miejmy nadzieję, że absolwenci szybciej znajdą pracę, a spółki górnicze będą systematycznie realizowały swoje zobowiązania.

Jarosław Bolek