Posiedzenie Prezydium OPZZ

12 września w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Na wstępie przewodniczący Jan Guz poinformował o działaniach kierownictwa i Biura OPZZ od ostatniego posiedzenia Prezydium (5 lipca) do 8 września br.
 
Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii (organizacja członkowska OPZZ), w porozumieniu z kierownictwem OPZZ przedstawił członkom Prezydium aktualną sytuację pracowników służby zdrowia reprezentowanych przez Porozumienie Zawodów Medycznych. PZM to grupa zrzeszająca 9 ogólnokrajowych związków zawodowych (w tym OZZPF) oraz przedstawicieli zawodów niezrzeszonych w ZZ, skupiających wszystkie zawody medyczne. Dr Dybek poinformował o proteście głodowym zapowiedzianym przez lekarzy rezydentów, który ma się rozpocząć 2 października. PZM wesprze ten protest. Przewodniczący OZZPF wyraził nadzieję na poparcie OPZZ. Prezydium zobowiązało kierownictwo OPZZ do podjęcia działań wspierających protest lekarzy rezydentów.

W kolejnym punkcie posiedzenia Prezydium OPZZ Jan Guz, Leszek Miętek (przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Wczasów Pracowniczych) i W. Wójtowicz (wiceprezes FWP) poinformowali o sytuacji firmy  i działaniach na rzecz podziału majątku spółki na rzecz współwłaścicieli.

Jan Guz, wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska i Katarzyna Pietrzak z wydziału polityki gospodarczej OPZZ, omówili projekt budżetu państwa na rok 2018 przedstawiony przez stronę rządową oraz projektów uchwał strony pracowników i strony pracodawców, które będą przedmiotem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 września.

Prezydium zapoznało się konsekwencjami pracowniczymi, ekonomicznymi i dydaktycznymi wynikającymi z wdrożenia reformy oświaty. Temat zreferował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prezydium przyjęło informację wiceprzewodniczącej W. Taranowskiej o skutkach, dla pracowników i świadczeniobiorców, wejścia w życie z dniem 1 października nowej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego. Przewodnicząca ZZ Pracowników ZUS Beata Wójcik przedstawiła aktualną sytuację w instytucji w kontekście sporu zbiorowego w zakładzie. Jan Guz zadeklarował wsparcie OPZZ w tym sporze. Mówiono o  trudnych warunkach pracy w związku z lawinowym napływem wniosków o emeryturę,  składanych w ostatnich dniach do oddziałów ZUS w całym kraju. Przewodniczący OPZZ podkreślił, że oczekiwanie przez pracowników ZUS poprawy warunków pracy i płacy jest jak najbardziej uzasadnione.

Prezydium przyjęło oświadczenie w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To część pakietu Mieszkanie Plus. Projekt zmienia obowiązującą ustawę o ochronie lokatorów i dopuszcza eksmisję na bruk. Prezydium OPZZ potępia nieludzką praktykę, która będzie się odbywać z mocy prawa. Prezydium OPZZ zobowiązało kierownictwo do wsparcia akcji protestacyjnych przeciwko temu prawu.

Prezydium OPZZ podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ:
- Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów z siedzibą w Łodzi;
- Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze;
- Związku Zawodowego Pracowników Automatyki, Telekomunikacji i Infrastruktur w Zbąszynku.

Prezydium przyjęło ponadto informacje:
- o powołaniu kol. Mariusza Kaźmierczaka i Wojciecha Rajchela z głosem doradczym w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) oraz włączeniu ich do prac grup roboczych powołanych przy ww. zespole przez Forum Grup Zawodowych Grupa Stowarzyszona Pracowników Straży Miejskich i Gminnych;
-  o inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w pałacu prezydenckim w dniu 11 września, i powołaniu przez  Prezydenta RP przewodniczącego OPZZ w skład Komitetu;
- o składzie Komisji Statutowej i Komisji Programowej przygotowującej dokumenty na IX Kongres OPZZ;
- o Tematyce posiedzenia Rady OPZZ w dniu 27 września 2017 r.;
- o przebiegu prac nad uruchomieniem nowego portalu internetowego OPZZ.

BP OPZZ