25 lat Górniczej Izby Przemysłowo-Handowej

Koncertem noworocznym zainaugurowano w środę 20 stycznia br. jubileusz 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego, przedstawicieli władz samorządowych, członków zarządów spółek węglowych oraz reprezentantów związków zawodowych, a wśród nich Przewodniczącego ZZG w Polsce Dariusza Potyrały oraz Wiceprzewodniczącego Wacława Czerkawskiego.

Prezes GIPH Janusz Olszewski na wstępie przedstawił w relacji fotograficznej podjęte działania przybliżające 25 lat istnienia Izby.Rozpoczynając działalność w 1991 r. Izba konsekwentnie realizuje swoje cele. Strategicznym celem było i jest przeciwstawianie się antywęglowej i antygórniczej polityce kreowanej głównie w Unii Europejskiej. GIPH współpracowała z 15-ma rządami. Odbyło się 28 walnych zgromadzeń oraz kilkadziesiąt posiedzeń Rady Izby. Rada obradowała w różnych składach i w różnych miejscach. 

GIPH była organizatorem wielu seminariów i konferencji. Od siedmiu lat wraz ze Szkołą Eksploatacji Podziemnej organizuje konkurs "Górniczy Sukces Roku", promujący i popularyzujący przedsięwzięcia na rzecz innowacyjności i rozwoju górnictwa podziemnego, a także kształtowaniu dobrego wizerunku sektora wydobywczego. W celu poprawy wizerunku polskiego górnictwa węgla kamiennego od grudnia 2009 do stycznia 2010 Izba prowadziła wyjątkową akcję bilbordową w województwie śląskim i Warszawie.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes J. Olszwoski życzył zebranym, aby mogli się spotka na kolejnym jubileuszu 30-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Następnie głos zabrali: Wiceminister G. Tobiszowski, Prezes WUG M. Koziura, Pani Prezydent Miasta Zabrze M. Mańka-Szulik oraz Prezydent Eurocoal, Prezes KHW SA Zygmunt Łukaszczyk.

W czasie uroczystości wiceminister Tobiszowski nadał stopnie górnicze w asyście prezesa Olszowskiego. Na zakończenie obchodów jubileuszowych odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego.