Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrali nowego szefa

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Górników w Polsce VII kadencji na swoim drugim posiedzeniu we wtorek 5 czerwca dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie Michała Szwajnocha z KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit oraz dwóch Wiceprzewodniczących komisji kol. Rolanda Zagórskiego z KWK Wujek oraz Mirosława Zbrożka z Elektrociepłowni w Rybniku.

KKR jako organ kontrolny działa samodzielnie, do jej kompetencji należy kontrola przestrzegania Statutu, realizacji uchwał i wniosków Krajowego Zjazdu i organów statutowych Związku, opiniowanie budżetu i sprawozdań finansowych, nadzorowanie i koordynacja prac komisji rewizyjnych szczebla podstawowego, kontrola działalności finansowej Związku oraz inne zadania wynikające ze Statutu. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Krajowej Związku i zarządów zakładowych. KKR pracuje kolegialnie w oparciu o regulamin przyjęty przez delegatów na Krajowym Zjeździe ZZG w Polsce.