15 mln. młodych osób w UE nie pracuje, nie uczy się, ani nie szkoli

Eurostat zbadał, jaki odsetek osób w wieku 20-34 lat w UE w 2018 roku należał do grupy NEET (oznacza to osoby młode, które pozostają poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy nie uczą się, nie pracują, ani nie szkolą). Z szacunków Urzędu wynika, że do tej grupy należała mniej więcej co szósta osoba młoda. W sumie poza sferą zatrudnienia i edukacji pozostawało około 15 mln. młodych ludzi.

Najniższe wskaźniki NEET odnotowano w Szwecji (8,0%), Holandii (8,4%), Luksemburgu (9,9%) i na Malcie (10,1%). Na drugim biegunie zestawienia znalazły się Włochy (28,9%) i Grecja (26,8%). W tych dwóch państwach członkowskich ponad jedna czwarta wszystkich młodych ludzi ani nie pracowała, ani się nie kształciła. Blisko średniej unijnej, która wyniosła 16,5%, znalazła się Polska, w której odsetek wyniósł 16,4%.

Istnieje znaczna różnica w odsetku NEET między młodymi kobietami i młodymi mężczyznami. W przypadku kobiet wynosił on 20,9% w porównaniu z 12,2% w przypadku mężczyzn. W Polsce różnica ta była większa – wśród kobiet było to 23,5%, a w przypadku mężczyzn – niespełna 10%.

więcej na stronach opzz