Posiedzenie Rady Krajowej i Prezydium

19 września obradowały ciała statutowe - Prezydium i Rada Krajowa.

Rada i Prezydium zapoznały się ze zmianami w ZOK PGG.

Omówiono szczegółowo sytuację w poszczególnych środowiskach związku z uwzględnieniem miejsc gdzie jest ona najpoważniejsza:

- Postulaty płacowe w PGG S.A. i oczekiwania pracowników w zakresie wzrostu płac. Scenariusz wejścia w spór zbiorowy jest bardzo prawdopodobny, jeśli rozmowy z udziałem min. Tchórzewskiego i Gawędy zaplanowane na 23 września nie przyniosą przełomu.

- Trudności w realizacji planów w JSW, zmiany w zarządzie i kwestie związane z UZP.

- Trudna sytuacja w IKS "Solino" i prowadzone Kol. Krzysztofa Kaszaka sprawy sądowe przeciwko tej spółce.

- Zmniejszenie dotacji dla KS "Wieliczka",

- Konieczność wprowadzenia poprawek do UZP SRK,

- Program naprawczy i rozmowy płacowe w "Tauron Wydobycie",

- Niejasnej przyszłości Konsorcjum Ochrony Kopalń,

- Sytuacji w Zakładzie EC PGG - związanej z planowanymi zmianami w EC "Chwałowice"

Omówiono też kwestie koncesji na wydobycie.

Kierownictwo przekazało informacje dotyczące uwag i zman do „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” jakie ZZG w Polsce przekazało do ministerstwa Energii, wśród nich znalazły się min.Opracowanie i wdrożenie zasad opłacalnego wydobycia węgla przez SRK S.A. w udostępnionych złożach (filary ochronne szybów) poprzedzające całkowitą likwidacją kopalń przekazanych na rzecz SRK S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.


Oraz wypłata roszczeń pracowniczych przez ZUS z tytułu odebranego prawa do ekwiwalentów pieniężnych za bezpłatny węgiel przysługujący emerytom i rencistom z kopalń, które wypowiedziały jednostronnie pracownikom to świadczenie przed przejściem na emeryturę.
Obecnie oczekujemy na odniesienie się Ministerstwa Energii do złożonych przez ZZG w Polsce uwag.

Podsumowano też działania w Branży "Górnictwo i Energetyka" OPZZ, której przewodniczy Kol. Dariusz Potyrała.

Omówiono, poruszany podczas ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego temat emerytur stażowych 35/40. Stwierdzając, ze mimo nacisków ze strony central związkowych - stanowisko rządu, jak dotychczas pozostaje nieprzejednane.

Rada Krajowa zapoznała się z zakresem prac Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionów Górniczych przy Marszałku Województwa, uznając, że naszym priorytetem nadal pozostaje tworzenie miejsc pracy w regionie. Nie mniej ważne jest dopilnowanie, aby środki unijne nie zostały "przejedzone" przez instytucje aplikujące o nie, na inicjatywy nie skutkujące tworzeniem nowych miejsc i stanowisk pracy w przyszłościowych obszarach gospodarki.

Siekaniec