Nasze propozycje zmian do Programu dla górnictwa

ZZG w Polsce proponuje

Wprowadzenie do końca 2019 nowego systemu wynagradzania, możliwość fedrowania złóż węgla pod filarami ochronnymi szybów, wypłata deputatów węglowych dla osób, którym kopalnie wypowiedziały jednostronnie przed przejściem na emeryturę – to tylko niektóre propozycje zmian w „Programie dla górnictwa”, które zaproponował ZZG w Polsce.

ZZG w Polsce na bieżąco monituje „Program dla górnictwa” oraz analizuje jego zapisy i proponuje zmiany, które polepszyłyby pracę górnika oraz wpłynęły pozytywnie na rozwój całej branży. W dzisiejszych bowiem czasach związek zawodowy musi na gorąco nie tylko prowadzić dialog z bezpośrednim pracodawcą, ale również musi umieć wpływać na kształtowanie wszelkiego rodzaju ustaw czy programów dotyczących branży oraz warunków pracy na szczeblu ogólnokrajowym a nawet europejskim. Nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie w Brukseli zapadają decyzje, które otwarcie niszczą górnictwo i polskie kopalnie.

Stąd warto przytoczyć kilka punktów z ostatniej propozycji ZZG w Polsce przesłanych do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego odnośnie zmian zapisów w „Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”.

Wśród propozycji ZZG w Polsce znalazło się klika ważnych postulatów, które usprawniłyby działalność całego sektora górniczego i przede wszystkim wpłynęły na lepsze warunki pracy, co z punktu widzenia związku jest priorytetem.

Związek postuluje np. wyznaczenie daty do końca 2019r na opracowanie we współpracy ze stroną społeczną zoptymalizowanego docelowego modelu funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego wraz z harmonogramem jego wdrażania, uwzględniającego ekonomiczne podstawy sektora, jak i bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz okresy przejściowe. Pozostawienie tych prac bez konkretnego terminu spowoduje, że będą one prowadzone w nieskończoność.

Niezmiernie ważnym z punktu widzenia pracowników jest również propozycja dopisania do „Programu dla górnictwa” możliwości dłuższego fedrowania przy likwidowanych kopalniach. Chodzi mianowicie o „opracowanie i wdrożenie zasad opłacalnego wydobycia węgla przez SRK S.A. w udostępnionych złożach (filary ochronne szybów) poprzedzające całkowitą likwidacją kopalń przekazanych na rzecz SRK S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego”. Ważny zapis, o który w swoim czasie postulowały między innymi KWK Makoszowy czy Piekary.

Również w kwestii uzyskania pierwszego z celów „Programu dla górnictwa” dotyczącego „odzyskania i stabilizacji płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno–finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego”, ZZG w Polsce w piśmie do ministra energii proponuje dokonać zmian w zapisach i ukonkretnić na coroczną analizę, a w przypadkach pogarszania się wyników aktualizację przez przedsiębiorstwa górnicze dokumentów programów (biznesplany, strategie, programy finansowe z instytucjami finansowymi oraz inwestorami), m.in. w oparciu o wykonanie roku poprzedniego oraz zadania wynikające z niniejszego Programu, stosownie do profilu działalności.

Związek postuluje również zmienić daty wprowadzenia uproszczonego systemu wynagradzania, ponieważ istniejące w zapisach już dawno się przestarzały. Jego wprowadzenie zapisano na początek roku 2019. Mamy już końcówkę roku, a jak na razie nie ma nawet układu zakładowego pracy, nie mówiąc o branżowym. Np. w Polskiej Grupie Górniczej wciąż się wszystko analizuje, zaś w Jastrzębskiej Spółce Węglowej leży gdzieś zakurzony w biurkach menedżerów. Stąd ZZG w Polsce proponuje dokonać zmiany daty – wprowadzenie układu pracy do końca 2019 r.

Warto również przytoczyć nowe zapisy w „Programie dla górnictwa”, o które zabiega ZZG w Polsce, które rozwiązałyby ciągnący się w czasie problem deputatów węglowych dotyczący kilkunastu tysięcy ludzi, którym kopalnie wypowiedziały jednostronnie to świadczenie przed przejściem na emeryturę. I zostali pominięci podczas wypłaty rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Propozycja związku brzmi: wypłata roszczeń pracowniczych przez ZUS z tytułu odebranego prawa do ekwiwalentów pieniężnych za bezpłatny węgiel przysługujący emerytom i rencistom z kopalń, które wypowiedziały jednostronnie pracownikom to świadczenie przed przejściem na emeryturę.

To główne tematy,  i propozycje zmian, jakie zaproponował ZZG w Polsce do „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, które związek przesłał do ministra Tchórzewskiego.

Jarosław Bolek