Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

 

Wiceprzewodniczący Sebastian Czogała uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która miała miejsce 13-go bm. w WUG
Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

- stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2018 r. oraz w roku bieżącym (do dnia 13 listopada), z uwzględnieniem zgonów naturalnych i wypadków związanych z transportem oraz zbrojeniem i likwidacją ścian;

- problematykę dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych w aspekcie zaistniałych wypadków w 2019 r.;

- bezpieczeństwo prac przy stosowaniu środków chemicznych w ruchu zakładu górniczego.

Podczas spotkania poruszono również kwestię wdrożonych działań, zapewniających skuteczną realizację wniosków XLII Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, w zakresie zweryfikowania  zakresu stosowanych metod i kryteriów oceny stanu zagrożenia tąpaniami  w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z uwzględnieniem specyficznych dla każdego zakładu górniczego warunków górniczo-geologicznych.

W podjętej uchwale dedykowanej przedsiębiorcom górniczym, sformułowano postulaty dotyczące podjęcia prac badawczych umożliwiających opracowanie metodologii badań prewencyjnych, mających na celu ograniczenie zgonów naturalnych w górnictwie, ujednolicenie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego, przyjęcie minimalnych wymagań dotyczących czasookresów kursów specjalistycznych oraz zaktualizowanie doboru środków chemicznych do warunków górniczo-geologicznych i  zastosowanych technologii robót.

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa WUG. Do jej zadań należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi WUG opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

źródło WUG