KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - PROGRAMOWA ZZG W POLSCE

W piątek 26 czerwca odbyła się KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - PROGRAMOWA ZZG W POLSCE.

Delegatki i Delegaci z całego kraju podsumowali mijające dwa lata kadencji, w trakcie których tak wiele działo się w branży górniczej, zapleczu górniczym i branży surowcowej.

Ostatnie, zdominowane przez  Covid 19 miesiące, przysporzyły jeszcze wyzwań z którymi musi się mierzyć Związek. Delegatki i Delegaci pozytywnie ocenili działania ZZG w Polsce za okres ostatnich dwóch lat i udzielili absolutorium władzom związku.

Szeroko omówiona została realizacja Programu Związku jaki poprzednia Konferencja Sprawozdawczo -  Programowa, wytyczyła dla wszystkich struktur ZZG w Polsce. Stwierdzono, że program był realizowany w każdym z wytyczonych obszarów, a część podejmowanych zadań należy kontynuować. Jednocześnie Delegatki i Delegaci uzupełnili program i przyjęli na następne lata cele programowe w obszarach:

1. Kontynuacja działań na rzecz propracowniczego ustawodawstwa poprzez inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych.

2. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych na bazie polskiego węgla w celu rozwoju branży i tworzenia nowych miejsc pracy.

3. Wnioskowanie na rzecz tworzenia na miejscu likwidowanych i restrukturyzowanych zakładów górniczych nowych miejsc pracy w celu odbudowy rynku pracy w gminach i powiatach dotkniętych skutkami transformacji energetycznej.

4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zmniejszenia i uproszczenia systemu obciążeń publiczno – prawnych i podatkowych, jakimi obciążone jest górnictwo.

5. Podjęcie i wspieranie działań zmierzających do wypracowania korzystniejszych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, okołogórniczych i kopalń wobec nowych wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

6. Kontynuowanie i intensyfikacja działań zmierzających do szerokiego zjednoczenia organizacji działających w górnictwie, celem uporządkowania i wzmocnienia górniczego ruchu związkowego, zwłaszcza tej jego części, która zrzeszona jest w OPZZ.

7. Podjęcie działań na rzecz stworzenia nowoczesnego narzędzia elektronicznej komunikacji wewnątrzzwiązkowej.

Na wniosek Delegatek i Delegatów z PG "Silesia" Sp. z o.o. Konferencja podjęła też uchwałę w sprawie równego traktowania górników i obrony miejsc pracy następującej treści:

"Delegatki i Delegaci Konferencji Sprawozdawczo – Programowej ZZG w Polsce, działając na wniosek ZZG w Polsce PG „Silesia” wnoszą do najwyższych władz państwowych o równe traktowanie górników wszystkich kopalń węgla kamiennego bez względu na formę własności zakładu górniczego.

Delegatki i Delegaci Konferencji uważają, że wszelkie działania osłonowe jakie mogą się pojawić w toku prowadzonych przez Rząd RP prac nad programem dla sektora węgla kamiennego nie mogą dyskryminować pracowników PG „Silesia” i powinny zapewnić im prawo do takich samych świadczeń osłonowych jakie będą przewidziane dla pracowników innych spółek górniczych.

Delegatki i Delegaci Konferencji popierają wszelkie działania podejmowane przez Zarząd ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” podejmowanych w celu obrony miejsc pracy".

Delegaci dokonali również zmian w Statucie Związku.

Opracowane przez Komisję Statutową zmiany zostały przyjęte w całości.

/s/