Stanowisko OPZZ w sprawie sytuacji w sektorze surowcowo-energetycznym kraju

                                             Stanowisko

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie sytuacji w sektorze surowcowo-energetycznym kraju

 

            Prezydium OPZZ negatywnie ocenia realizację przez rząd PO-PSL Porozumienia zawartego z górniczymi związkami zawodowymi 17 stycznia br. Rząd nieskutecznie wdrażał plan naprawczy dla branży górniczej, co pogorszyło kondycję wielu spółek górniczych i spotęgowało ryzyko niekontrolowanej upadłości kopalń oraz firm z nimi powiązanych. Program dla Śląska powstał za późno a jego treść budzi kontrowersje.             Brak działań ratujących miejsca pracy w górnictwie oznaczać będzie eskalację protestów społecznych, dlatego Prezydium OPZZ apeluje do nowego rządu o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych wobec sektora surowcowo-energetycznego, których zasadniczym celem musi być ochrona miejsc pracy zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prezydium OPZZ uważa, że restrukturyzacja prowadzona przez rząd w sektorze surowcowo-energetycznym powinna służyć budowie silnego przemysłu, w którym powstawać będą stabilne i dobrej jakości miejsca pracy. Dlatego wnioskujemy, by wszystkie programy restrukturyzacyjne zostały wypracowane w drodze dialogu społecznego i uwzględniały elementy polityki zatrudnienia zapobiegające wzrostowi bezrobocia w kraju.

            Polska swoje bezpieczeństwo energetyczne zawdzięcza surowcom mineralnym, które nadal powinny być podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rola węgla kamiennego i brunatnego jako kluczowego paliwa dla energetyki w miksie energetycznym Polski powinna zostać utrzymana. To kluczowe założenie polityki energetycznej, które rząd powinien uwzględnić dla utrzymania miejsc pracy w przemyśle i w innych sektorach gospodarki a co za tym idzie dla wzrostu gospodarczego kraju                    w kolejnych latach. Z uwagi na powyższe, Prezydium OPZZ zwraca się do rządu                                o weryfikację głównych założeń zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2050 roku”. Prezydium OPZZ uważa ponadto za niezbędne wypracowanie w dialogu                               z przedstawicielami strony społecznej energetyki i górnictwa modelu racjonalnego połączenia energetyki z górnictwem. Funkcjonujące w kraju przykłady takiej symbiozy są pozytywnym przykładem współpracy spółek energetycznych oraz racjonalnie zarządzanych producentów węgla. Domagamy się także przedstawiania nowych kierunków wykorzystania węgla w procesach jego chemicznej przeróbki, uruchomienia programu budowy nowych elektrowni węglowych oraz bieżącego odtwarzania                              i modernizacji funkcjonujących bloków energetycznych.

            Prezydium OPZZ wnioskuje o podjęcie przez rząd na forum międzynarodowym działań w celu ochrony polskiego sektora surowcowo-energetycznego.                     Wzywamy w szczególności do zmiany dotychczasowej antywęglowej polityki na forum Unii Europejskiej i renegocjowanie pakietu klimatycznego. Konferencja paryska COP 21 powinna być okazją do przedstawienia przez Polskę zdecydowanego stanowiska, uznającego Protokół z Kioto za szkodliwy dla krajowej gospodarki. Konieczna jest także renegocjacja decyzji Rady UE numer 787 z 2010 r. celem przedłużenia jej obowiązywania. Prezydium OPZZ wnioskuje też o pozyskanie przez rząd dofinansowania dla polskiej energetyki węglowej, a zwłaszcza górnictwa, pochodzącego ze środków z Unii Europejskiej np. z programu inwestycyjnego tzw. Planu Junckera, którego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE. Powyższe działania wesprą branżę w działaniach uzdrawiających jej kondycję i pozwolą ochronić miejsca pracy                           w tym sektorze gospodarki.

            Prezydium OPZZ deklaruje gotowość dialogu dla osiągnięcia porozumienia                       w powyższym zakresie służącego polskiej gospodarce i społeczeństwu, w tym zatrudnionym w sektorze surowcowo-energetycznym. Prezydium OPZZ wnioskuje, by               z uwagi na sytuację w której znajduje się sektor i znaczenie sprawy dla kondycji gospodarczej państwa, wypracowaniem rozwiązań uzdrawiających sytuację w branży zajęła się w najbliższym czasie Narodowa Rada Rozwoju działająca przy Prezydencie RP oraz właściwe zespoły branżowe Rady Dialogu Społecznego.

 

 

 

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych