Załóż związek

Z naszą pomocą założenie związku zawodowego będzie bardzo proste !       zadzwoń, +32 255 36 63

Ruch 1 Zbierz 10 osób uprawnionych do założenia związku zawodowego

Prawo tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Prawo do wstępowania do związków zawodowych mają również osoby wykonujące pracę nakładczą, przy czym mogą one wstępować do związków działających w zakładach, z którym nawiązały umowę o pracę nakładczą. Prawo wstępowania do związków zawodowych mają również osoby bezrobotne.
Związek zawodowy działający na terenie zakładu pracy nie ma obowiązku ujawniania imiennie członków swojej organizacji związkowej.
Warto dodać, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 34 ust 2 ustawy o związkach zawodowych od dnia 23 listopada 2004 r. pojawiła się możliwość innego niż dotychczas funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. Obecnie wystarczy, aby przynajmniej jeden z zatrudnionych w firmie pracowników był członkiem związku międzyzakładowego, pod warunkiem, że taka międzyzakładowa organizacja składa się przynajmniej z 10 pracowników, zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem organizacji międzyzakładowej. Organizacja taka posiada więc na terenie zakładu pracy - z której pochodzą jej członkowie (członek) - uprawnienia normalnych komisji związkowych, lecz nie musi spełniać warunku posiadania przynajmniej 10 członków spośród pracowników danego zakładu. Nowe brzmienia art. 34 ust 2 ustawy o związkach zawodowych zwiększa więc możliwość funkcjonowania związków zawodowych i bez wątpienia warto korzystać z niej korzystać. Musimy jednak zwrócić uwagę, że odrębne są dla międzyzakładowych organizacji związkowych przepisy określające: zasady ustalania prawa do świadczenia z obowiązku pracy, a także zasady obejmowania ochroną przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy (art. 34 ustawy o związkach zawodowych), dlatego też przed decyzją o powołaniu międzyzakładowej organizacji związkowej warto skontaktować się z naszym prawnikiem, gdyż jej funkcjonowanie w wielu punktach odbiega od działania zwykłych organizacji związkowych na terenie jednego zakładu pracy.

Ruch 2' Chcesz założyć strukturę związkową ZZG w Polsce

Cała praca ogranicza się do zorganizowania zebrania założycielskiego, przyjęcia uchwał o powołaniu związku zawodowego, wybraniu władz organizacji związkowej (zarządu i komisji rewizyjnej) oraz przesłanie kopii dokumentów do ZZG w Polsce.

Rada Krajowa ZZG w Polsce podejmie stosowne uchwały rejestrowe, które skieruje do Sądu Rejestrowego. Pomożemy Ci w nadaniu numeru NIP, Regon oraz w otwarciu konta bankowego.

Ruch 2'' Chcesz założyć całkowicie nową organizację związkową, która będzie zrzeszona w ZZG w Polsce

Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.
Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób.
Statut związku zawodowego musi określać w szczególności:
1) nazwę związku;
2) siedzibę związku;
3) terytorialny i podmiotowy zakres działania;
4) cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji;
5) zasady nabywania i utraty członkostwa;
6) prawa i obowiązki członków;
7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną;
8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku;
9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji;
10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich;
11) zasady uchwalania i zmian statutu;
12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku.
Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc.
Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.

Ruch 3 Urząd Skarbowy i GUS

Po zarejestrowaniu związku zawodowego w KRS-ie, należy dokonać wyborów władz związku (zarządu oraz komisji rewizyjnej). Następnie złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP-2) oraz wniosek do GUS o nadanie numeru REGON. Należy założyć konto bankowe.

Ruch 4 Złóż wniosek o woli przystąpienia w poczet organizacji zrzeszonych

Jest to już ostatni krok. Należy podjąć uchwałę o woli przystąpienia do ZZG w Polsce oraz złożyć wniosek o prawo do posługiwania się nazwą i symbolami ZZG w Polsce.


Wszystkie wymagane dokumenty znajdziesz poniżej: